Aktiviteter i samarbeid med Drammens Sportsfiskere

Skogdagene ved Eiksetra i Finnemarka: Årlig fiskeskole for 6. klassinger i Lierskolen med vekt på biologisk mangfold og naturforståelse

Elvefestivalen i Drammen; fiskekonkurranse for barn

Foredrag om bærekraftig utvikling i Lierskolen

Damtjern i Lier; fiskekonkurranse for barn

Landfalltjern i Drammen; fiskekonkurranse for barn

Sommercamp på Engersand; fiskeskole for barn med fokus på biologisk mangfold

Kurs, konferanser og aktiviteter tilbudt av Tellus Natur og Miljø

Bekkerestaurering

Forundersøkelser: Behov for åpning og restaurering av bekkelukkinger

Planlegging

Samarbeid

Tillatelser

Finansiering

Lovverk og rammer

Praktisk gjennomføring

Langsiktig forvaltning og oppfølging

Slåtteng

Verneverdig naturtype med mange arter av karplanter som trives best på karrig og kalkrik grunn. Produksjon av næringsrikt høy til dyr for selvberging.

Kartlegging av botanikk og insekter

Offentlig tilskudd

Forvaltning og forvaltningsplaner

Samarbeidspartnere

Slåttemetoder

Kantsoner og gjerder

Avsetning og bruk av høy

Svartelistede planter

Humlekasser

Humlens vandringer og livssyklus

Formering og yngling

Oppbygging av humlebol og kasse

Tilsyn og oppfølging

Insektshotell

Hvorfor forsvinner insektene?

Industrielt landbruk

Arealtap

Byutvikling

Veitrafikk

Lyspåvirkning

Økologisk landbruk

Grønngjødsling – plantegjødsel

Naturgjødsel

Kompostgjødsel

Vekselbruk – skifter såsted år for år

Finn bærekraftige løsninger og aktiviteter

Rydd en strand

Restaurer en bekk eller en dam

Økologisk skjøtsel av kantsoner

Skape leveområder for planter og insekter i hager, på vegger og hustak

Sette ut insektshotell og humlekasser

Dempe lysbruken og stanse lysforurensningen

Restaurere slåttenger

Restaurere natur i byer og tettsteder

Miljøvennlige dyrkingsmetoder i landbruket

Utvikle og bruke fornybar energi

Miljøvennlig bruk av ressurser